Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 12 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Kundeinformasjon januar 2018

business graphics 1236345 1280x1280


Kundeinformasjon fra januar 2018 tar opp følgende forhold;

  • Endringer i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  • Endringer revisjonsplikt og tidspunkt for fravalg av revisor
  • Nye krav til kassasystemer ved kontantsalg - må tilpasses i 2018
  • Enkelte endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018
  • Aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - gründerselskaper
  • Nordnorsk Revisjon AS
Om oppdatert avtale og hvordan håndtere eksisterende avtaleforhold med kundene.
Stinn brakke og konstruktiv debatt om skattyternes rettssikkerhet på Arendalsuka. Vi setter pris på at skatteetaten hører på oss.
Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.
I det grønne skiftet vil regnskapsføreren være kundenes økonomirådgiver og bidra til lønnsomme løsninger.
Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.
Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka.
Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.
De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.
Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.
Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018.
I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.
Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.
I sommermånedene har mange virksomheter færre ansatte på jobb, flere vikarer og dårligere rutiner og intern kontroll. Dette utnytter svindlerne seg av.

 

> <
  • 1
  • 2
  • 3