Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 12 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Kundeinformasjon januar 2018

business graphics 1236345 1280x1280


Kundeinformasjon fra januar 2018 tar opp følgende forhold;

  • Endringer i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  • Endringer revisjonsplikt og tidspunkt for fravalg av revisor
  • Nye krav til kassasystemer ved kontantsalg - må tilpasses i 2018
  • Enkelte endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018
  • Aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - gründerselskaper
  • Nordnorsk Revisjon AS

Siste nytt - revisorforeningen.no

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.
Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort.
Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon.
Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.
En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high».
Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene.
Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.
EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder.
Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse.
Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting.
Daglig leder i et regnskapsselskap skal ikke lenger måtte ha autorisasjon som regnskapsfører. Kravene til etterutdanningen blir i større grad samordnet med etterutdanningen for revisorer og et flertall i utvalget går inn for at tittelen skal være «statsautorisert regnskapsfører».
Skatteetaten har i en uttalelse omtalt mange ulike forhold knyttet til innførselsmerverdiavgift.
Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring.
Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.
Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.
> <
  • 1
  • 2
  • 3