Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

20. desember går Altinn over til kun å benytte de to nye rollene for revisorer; Ansvarlig revisor og revisormedarbeider.
Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.
Ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg kan det søkes om momskompensasjon. Dette er en tilskuddsordning som det for 2018 er foreslått bevilget 185 millioner kroner til. Søknadsfristen er 1. mars 2018.
I sommer fikk vi nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan varslingsrutiner kan utarbeides og på innholdet i varslingsreglene.
Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.
Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.
I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.
Revisorforeningen mener at åpenhet er viktig. Rapporteringsplikten er i dag begrenset til utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog. For å skape større åpenhet rundt uønsket skattetilpasning mener Revisorforeningen at forskriften bør gjelde for alle store foretak uavhengig av bransje.
Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 – 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.
Altinn går over til kun å benytte de nye rollene for revisorer og regnskapsførere fra ca. 20. desember 2017.
El-bilistene og de frivillige organisasjonene er vinnerne i skattedelen av budsjettforliket.
Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves.
Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom.
Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk.
14. november kom Altinn i ny versjon. I den nye versjonen finnes blant annet:
Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.
SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.
Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.
Kan reisen klassifiseres som en «yrkesreise» etter skattereglene, kan man også motta skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting.
Finansdepartementet har fastsatt forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.
Det er ingen tvil om at virksomheten i enkeltpersonforetaket til Åge Sandsengen, som er daglig leder i Kommunerevisjon IKS, ikke har vært i henhold til revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.
Skattedirektoratet har i en kunngjøring 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016.
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke blitt endret siden oktober 2014, men til neste høst varsles det en oppdatering.
Fortsatt gunstig for små el-biler og ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på minst 50 km.
MVA satsen på opplevelser økes fra 10 % til 12 %.
Regjeringen følger opp Skatteforliket, men mange varslede skatteendringer er utsatt til senere behandling.
Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven § 16-9, også måtte anses som likvidasjonsutbytte.
Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

regnskapnorge.no

Morgendagens kompetansebehov, webinar og julegensere.
Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Hva betyr egentlig dette?
Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.
Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
Medlemsmøte-turneen er i full gang! Når medlemmene forteller at de synes møtene er nyttige – og inspireres til å samarbeide med hverandre i etterkant – tar vi det som et godt tegn.
Nylig gjorde Morten Mero, medlem av Regnskap Norge, en fremragende jobb da han fremmet regnskapsføreren og bransjen under Starte og drive bedrift-dagen i Oslo. Han fortalte gründerne hvor viktig det er å engasjere en regnskapsfører i oppstarten av en bedrift.
Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF at 150 kroner av diettgodtgjørelse blir skattepliktig fra og med neste år.
Svaret er i utgangspunktet nei, men du kan likevel gjøre det dersom du kan bevise at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykefraværet.
Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanser.
Budsjettavtalen på Stortinget fører til økt skattebyrde for sjøfolk.
Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.
For to år siden innførte Altinn særskilte roller for regnskapsførere og revisorer. Nå forsvinner mange av de gamle rollene, blant annet rollene Utfyller/innsender og Lønn og personal.
Hyggelig besøk av ERFA-gruppe og ikke fullt så hyggelig besøk av Ylva har vært med på å prege uken som har gått.
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017.
Maskinskatten fjernes og opsjonsbeskatningen for nyetablerte mindre selskaper blir vesentlig bedre enn først foreslått. Det er gode nyheter for norsk næringsliv!
Her får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg i utfylling av oppgavene.
Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.
Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.
Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.
Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.
Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.
Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.
Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
1. november gikk startskuddet for årets store pensjonsnyhet: IPS – individuell pensjonssparing.
Som medlem er du vår viktigste informasjonskilde til hvordan Regnskap Norge utfører sine tjenester og serviceytelser.
Avstemmingsrapport finansskatt, ny inntektsbeskrivelse og nye permisjonsbeskrivelser er noen av nyhetene som gjelder a-ordningen.
Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?
Endringer i regelverket for bilbeskatning fører til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte i privat næringsliv og offentlige etater. Manglende kunnskap og veiledning får store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.
I denne artikkelen tar vi opp hvordan systemet er bygget opp og enkelte sentrale regler, for å bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt de internasjonale skattereglene.

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items