Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda
Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.
Et skattepliktig og et skattefritt aksjeselskap kan fusjonere skattefritt. Det slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse publisert i juli 2018.
Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018.
Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.
Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.
I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.
Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.
Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.
Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven.
Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.
Regelverket forholder seg ikke til at vi befinner oss i 2018 og teknologien vi i dag har, sa adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i Dagsnytt 18 mandag.
Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.
Endringer som trer i kraft 1. juli 2018
Regjeringen har i dag offentligjort forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere.
En seier for fornuften og for oss i Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Det er svært alvorlig at falske erklæringer i prinsippet er «hvitvasket» i Brønnøysundregistrene. Likevel er dette bare en del av problemet. Det er heller ingen reell kontroll med innsendte årsregnskap og årsberetninger.
Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.
Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort.
Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon.
Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.
En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser at kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high».
Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene.
Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.
EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder.
Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse.
Høyesterett kom til at vilkårene for såkalt «skatteamnesti» ikke var oppfylt for en advokat som hadde sendt anmodning til skattemyndighetene om frivillig retting.
Daglig leder i et regnskapsselskap skal ikke lenger måtte ha autorisasjon som regnskapsfører. Kravene til etterutdanningen blir i større grad samordnet med etterutdanningen for revisorer og et flertall i utvalget går inn for at tittelen skal være «statsautorisert regnskapsfører».
Skatteetaten har i en uttalelse omtalt mange ulike forhold knyttet til innførselsmerverdiavgift.
Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring.

regnskapnorge.no

Om oppdatert avtale og hvordan håndtere eksisterende avtaleforhold med kundene.
Stinn brakke og konstruktiv debatt om skattyternes rettssikkerhet på Arendalsuka. Vi setter pris på at skatteetaten hører på oss.
Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.
I det grønne skiftet vil regnskapsføreren være kundenes økonomirådgiver og bidra til lønnsomme løsninger.
Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.
Vi styrker vår kompetanse med tre nye kolleger, og ser frem til en spennende debatt med skattedirektøren på Arendalsuka.
Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.
De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.
Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier.
Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.
Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018.
I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.
Fra 1. juli 2018 gjelder nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for mva for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.
I sommermånedene har mange virksomheter færre ansatte på jobb, flere vikarer og dårligere rutiner og intern kontroll. Dette utnytter svindlerne seg av.
En ny rapport anbefaler å videreføre Skattefunn-ordningen.
Regnskap Norge støtter forenkling og modernisering av bokføringsreglene, men mener man kan gå lenger. Vi er skeptiske til å fjerne adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantnotaer.
Forenklinger som monner eller status quo? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for "øvrige foretak".
Skattedirektoratet har i en uttalelse konkludert med at det ved beregning av om kravet til 90 % eierandel er oppfylt, kan det ses bort fra selskapets beholdning av egne eide aksjer.
Skattedirektoratet snur i viktig sak. Etter press fra Regnskap Norge har Skattedirektoratet bestemt at regnskapsfører får full tilgang til mva-brevene i Altinn allikevel.
Etter påtrykk fra Regnskap Norge vil regnskapsfører få full tilgang til mva-brev i Altinn, og ikke bare om manglende levering av mva-melding og tvangsmulkt.
Rabatt til kunde i form av fradrag på kredittkortfaktura kan redusere selgers avgiftsgrunnlag kun hvis rabattvilkåret fremgår av salgsdokumentet eller det utstedes kreditnota.
Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018.
I denne artikkelen forklarer vi i hvilke tilfeller regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn.
Finanstilsynet finner at økningen er velbegrunnet og ikke tyder på dårlige rutiner eller brudd på god inkassoskikk.
Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra 1. januar 2018.
Såkalte tredjepartsaktører skal kunne utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.
Det teknologien og digitaliseringen gir oss må vi utnytte. Det er verktøy, ikke konkurrenter. Det sier Bente Sjøbakk, som ble kåret til Årets Overskudd i 2017.
Kloden tåler ikke mer av vår «produser, bruk og kast»-økonomi. Heldigvis er det et enormt potensial i å bytte til en sirkulærøkonomisk modell, men det krever omstilling og investeringer – ikke minst fra næringslivet.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items