Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.
Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.
I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en rekke endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019.
Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge.
I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift.
En foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen. Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet.
Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.
Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet.
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har gjenopptatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Regnskapsstandardstyret skal arbeide videre med standarden innenfor rammen av gjeldende regnskapslov.
Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning.
Fra 2. mai 2018 kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger.
Dagens Næringsliv gir i dag på lederplass full støtte til Revisorforeningen i spørsmålet om innføring av generell kvitteringsplikt ved kontantsalg.
Regjeringen vil endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier på aksjer som overføres etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen.
Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov.
Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke.
Personvernforordningen (GDPR) vil i følge Justisdepartementet tidligst kunne tre i kraft i Norge fra 1. juli. For å hjelpe revisjonsselskapene med å etterleve personvernreglene arbeider Revisorforeningen med en bransjenorm for revisjonsbransjen.
Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift.
Skatteetaten har utgitt Merverdiavgiftshåndboken 2018.
Fristen for innsendelse av egenerklæring, årsregnskap og betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden den 30.04.2018 nærmer seg.
Ericsson Televisjon AS fikk ikke fradrag i Høyesterett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr i forbindelse med at aksjene i selskapet ble solgt.
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse knyttet til skattemessig behandling av tap på fordring i selskap som driver med oppkjøpsinkasso.
Grenseoverskridende fusjon eller fisjon kan gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer selv om enkeltaksjonærer i utlandet har valgt diskontinuitet.
Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende fire og et halvt norsk statsbudsjett.
Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig for justeringsforpliktelse.
Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.
EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om egnetheten av gjeldende krav til ekstern rapportering - både finansiell og ikke-finansiell rapportering.
Det var ikke tilstrekkelig at tilskuddene kunne være av betydning for trivselen i lokalsamfunnet og dermed sikre bosetting og stabil arbeidskraft, mente Høyesterett.
Skattedirektoratet har sendt forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring.
EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter.
Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i økonomiforskriften til friskolelova.

regnskapnorge.no

Rekker du ikke å levere i tide kan du lese mer om hvordan søke om utsatt frist for innlevering samt hvordan unngå tvangsmulkt her.
Det er nå mulig å angi om du foretrekker å motta varsler fra Altinn via e-post eller SMS.
Se utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen og vår oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett.
Den nye løsningen skal bidra til utveksling av oppdaterte regnskapsdata mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlige myndigheter. Dette kommer i tillegg til SAF-T-standarden, som allerede er utviklet.
Den største nyheten er at arbeidsgivere blir pliktige til å rapportere fordeler ansatte mottar fra forretningsforbindelser.
Normen skal være et hjelpemiddel for å tilpasse seg den nye personopplysningsloven som trer i kraft i sommer. Den sendes nå på høring blant medlemmene samtidig som den sendes til Datatilsynet for gjennomgang.
Påmeldingen til Overskudd 2018 er nå åpen. Årets konferanse handler om personlig utvikling og utvikling av din bedrift – nemlig forretningsutvikling.
I Altinn finner du nå det nye skjemaet RF-1363 SAF-T Regnskap.
Når er omsetning fra organisasjoner og foreninger avgiftspliktig?
Har bedriften din eller noen av dine kunder en god idé? Forskningsrådet lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1 658 for hver regnskapsfører. Forfall er 28. mai.
Daglig sendes det personopplysninger på e-post mellom oppdragsgiver og regnskapsfører for å sikre at blant annet lønnsutbetalinger, trygderefusjoner og a-meldingen blir korrekt. Er det greit?
Vi gratulerer Green Bags UB med prisen Beste Regnskap i NM for ungdomsbedrifter.
Ved innsending av Samordnet registermelding via Altinn kan ikke regnskapsførere og revisorer lenger bekrefte oppdrag med hjelp av vedlegg.
Dette tiltaket skal gjøre det enklere og rimeligere å innhente slike attestasjoner.
Vi har vært så heldige å få kursholdere fra Politihøgskolen og Skattedirektoratet til å holde kurs om arbeidslivskriminalitet i år. Benytt sjansen!
Regjeringen legger dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis forslaget vedtas får det virkning fra 26. april 2018.
For å lykkes må vi legge mer energi i menneskene enn teknologien. Godt lederskap og utvikling av medarbeidere er essensielt.
Husk at dere kan delegere roller via fil. Dette er for de fleste raskere enn enkeltvise delegeringer.
Lurer du på hvordan du fører bitcoin og annen digital valuta i skattemeldingen?
Det er liten tvil om at næringslivet får en krevende oppgave med å tilpasse seg ny personopplysningslov. Hva innebærer så dette for hver enkelt av oss, som loven jo skal beskytte?
Ny dato anslås til 1. juli. Personvernnormen for regnskapsbransjen er derimot snart klar.
Dersom du ikke lenger har tilgang til kunde, må du få tildelt en av de nye rollene.
Nytt forenklingsprosjekt, nye utdanningsbehov og nye verktøy for effektive prosesser og gode beslutningsgrunnlag.
Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.
Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.
Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.
I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.
Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.
Skattedirektoratet har nylig kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items