Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.
Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.
Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018.
Arbeidstakere som er på yrkesreise (tjenestereise) som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter kan likevel motta skattefri diett på kr 88.
Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.
NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.
Revisjonskomiteen har oppdatert standarden som følge av aksjelovendringene som trådte i kraft i sommer.
For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift.
Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til. Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen.
Endret praksis for MVA-registrering av skogbruk.
Finansdepartementet har gitt en veiledning til hvordan man går fram ved bruk av ordningen med gjensidig avtale etter skatteavtalene.
Avtale mellom nærstående var styrebehandlet, men ikke fremmet for generalforsamlingen. Lagmannsretten kom likevel frem til at avtalen var gyldig.
Skatteetaten skal benytte de mulighetene digitalisering gir for å komme tettere på de skattepliktiges transaksjoner og innhente mer informasjon i sanntid. Samtidig må potensialet for forenklinger realiseres og tilliten til Skatteetaten opprettholdes.
En aksjetegners forpliktelse til å innbetale en kapitalforhøyelse faller ikke bort selv om fristen for å melde kapitalforhøyelsen er oversittet, når dette skyldes tegnerens betalingsmislighold.
Norge og EU inngår samarbeid mot MVA svindel.
Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.
Borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven med boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan ha krav på momskompensasjon.
Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Skattetrekket bør kunne overføres direkte til myndighetene ved lønnsutbetaling, mener Revisorforeningen.
Skal offentlige virksomheter konkurrere i et marked med private, må det være på like vilkår. Skatteplikt og lønnsomhetskrav for offentlige aktører må til, mener offentlig utvalg.
Regnskapsmessig skille bør innføres i enheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet og som konkurrerer med private tjenestetilbydere.
Den nye næringsministeren får en kjempeutfordring med å nå regjeringens målsetning om nye ti milliarder i forenklinger for næringslivet, mener Revisorforeningen.
Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om noen av problemstillingene rundt forbudet for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.
Skattedirektoratet har nå publisert en prinsipputtalelse rundt regelverket for oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs.
Mandag 15. januar 2018 lanseres en bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn for regnskapsfører og revisor.
Overføring av aksjer til ektefellens holdingselskap kan beskattes og bli gjenstand for prisjustering etter skatteloven § 13-1, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall pr. 31. desember 2017.
I Norge bør vi bruke ressursene til å utvikle rapporteringen av samfunnsansvar for selskaper hvor informasjonen etterspørres. For små foretak er kostnadene vesentlig større enn nytten. Så enkelt er det, mener Revisorforeningen.
Mer enn tredjedel av bedriftene som får FoU-støtte gjennom Skattefunn bruker eksterne konsulenter i søknadsprosessen. Prisen kan være opp til 30 prosent av støtten.
Koster mer enn det smaker: Revisjonsfritaket har bidratt til økt risiko for skatteunndragelser og vanskeliggjort arbeidet mot økonomisk kriminalitet, heter det i en fersk rapport fra den svenske riksrevisjonen.
Fusjon av kommandittselskaper kan ikke gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

regnskapnorge.no

Skattedirektoratet har fastsatt ny diettsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018.
Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018.
Altinn-trøbbel, kompliserte diett-regler og utvikling av bransjenorm for personvern har vært med på å prege denne uken – i tillegg til vellykket frokostseminar og møte med erfa-gruppe 6 i Oslo.
Hvor lang pause har arbeidstaker rett på i løpet av arbeidsdagen? Og skal lunsjen være betalt?
Flere får ikke levert skattemelding for merverdiavgift på grunn av ustabiliteten forårsaket av en ny release.
Hyggelige resultat fra medlemsundersøkelsen, bransjens fremtid og regnskapsførerens rolle i den sirkulære økonomien.
Fra 1. januar 2018 gjelder nye vilkår for avgiftsplikt innen skogbruk. Den enkelte skogbruker må selv melde sletting dersom de nye vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke lenger er oppfylt.
Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger å vite om søndagsarbeid, finner du her.
Revisorer rapporterte 51 MT-meldinger til Økokrim.
Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.
Det mest gledelige med resultatene fra kvalitetskontrollen 2017 er at hele 92 % av oppfølgingskontrollene ble godkjent.
Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?
Vårt splitter nye studio ble denne uken innviet med live-webinar. Vi er storfornøyde med over 1 100 påmeldinger!
Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.
Derimot går det fortsatt ikke ut varsler om disse Altinn-meldingene via e-post eller SMS.
Vi har begynt nytt strategiarbeid, diskutert personvern og bransjens fremtid med medlemsnettverk og i tillegg har lovutvalget hatt møte.
I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.
For Marit Bjørnland er regnskapsføreren noe langt mer enn bare en som fører regnskap. For henne og bedriften hennes er Kenneth Abelson i Vigres en rådgiver – og en person som alltid er klar for å løse utfordringer.
Dette betyr at du ved hver lønnskjøring må laste ned oppdatert skattetrekksinformasjon.
Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.
Vi jobber med å posisjonere bransjen i den sirkulære økonomien og har orientert Google og McKinsey om at vi ikke blir tatt helt på senga av automatiseringens inntog.
Av og til er det lov å skryte litt, av en kollega, av en kunde eller til og med av seg selv. Dette er en av de gangene, for vi er på utkikk etter gode historier fra din hverdag.
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.
Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.
Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid.
Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.
Dette gjør du med hjelp av klientdelegering på fil. Vi forklarer hvordan.
Å skulle ta over regnskapsføringen for Helling-gruppen, når noen andre har sittet med det i over 20 år, er ikke bare-bare. Geir Finholdt fra ABR Regnskap har likevel tatt utfordringen på strak arm. Det viktigste for ham er å tilby løsninger som øker verdiskapningen i selskapet og frigjør tid for kunden.
Mediene har ved ulike anledninger funnet det for godt å varsle om vår bortgang, eventuelt spådd vår snarlige død. Christine Lundberg Larsen nyanserer bildet i sin kommentar til e24.

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items