/
/
Arbeidsgiveravgift og økonomisk vanskeligheter
Nytt fra revisor - orange
Vi har registrert at myndighetene har et økende søkelys på reglene om differensiert arbeidsgiveravgift for foretak som er i økonomiske vanskeligheter.

Problematikken over har ikke vært kommunisert og praktisert tidligere, og er nå løftet opp på både politisk og administrativt nivå. Blant annet er finansministeren og skattedirektoratet kontaktet av fagmiljøet.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift anses av myndighetene som statsstøtte, og må være i samsvar med EØS-avtalens regelverk for å være lovlig. Virksomheter som oppfyller vilkårene i det til enhver tids gjeldende avgiftsvedtak kan beregne arbeidsgiveravgift med en lavere sats, enn høy sats (14,1 % pr. d.d.). Støttebeløpet er differansen mellom arbeidsgiveravgiften man skulle betalt dersom man beregnet arbeidsgiveravgift med høy sats og det som faktisk betales når man beregner med redusert sats. For virksomheter i avgiftssone IV innebærer dette støtte på 9% av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

EØS-avtalens regler om statsstøtte, forbyr staten å gi statsstøtte til virksomheter i økonomiske vanskeligheter. Virksomheter som er ansett for å være i økonomiske vanskeligheter må derfor som hovedregel benytte høy sats ved beregningen av arbeidsgiveravgift, det samme gjelder virksomheter som har fått tildelt for mye eller på annen måte ulovlig statsstøtte.

Hvilke virksomheter som er ansett for å være i økonomiske vanskeligheter er nærmere angitt i SKD 1/2022 punkt 4.5. Dette gjelder blant annet virksomheter der minst halve den tegnede selskapskapitalen (herunder overkurs) er tapt som følge av underskudd. I forbindelse med korona-pandemien har EU/ESA fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte. 

Ved vurderingen skal virksomhetens regnskap legges til grunn. Per nå er det enda ikke avklart om det er virksomhetens siste avlagte regnskap som skal legges til grunn ved vurderingen av om virksomheten ikke lengre er i økonomiske vanskeligheter eller om man kan benytte en mellombalanse slik man kan i Skattefunnordningen.

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer, kan likevel etter avgiftsvedtaket benytte redusert sats for differensiert arbeidsgiveravgift, man da kun innenfor et fribeløp på statsstøtte på kr 500.000 per år. For konsern måles det på konsernnivå. Har man ikke annen statsstøtte, så innebærer dette et arbeidsgiveravgiftsgrunnlag på ca. kr 5,5 millioner i sone 4.

For virksomheter som faller inn under definisjonen av å være i økonomiske vanskeligheter oppfordrer vi dere til å se nærmere på regelverket da det vil kunne ha betydning for den løpende innrapporteringen. For nærmere informasjon om dette regelverket vises det til SKD 1/2022 av 10. januar 2022 punkt 4.5 og 6.4. Videre viser vi til følgende saker i media;