Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 14 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Skattekurs 2019

Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 15. januar 2019 fra kl. 09.00 til kl.16.00.

Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær – 10. etasje (Anna Kaarbø-salen).

Se foreløpig invitasjon for mer informasjon. Meld deg på her.

Siste nytt - revisorforeningen.no

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.
Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning.
Næringskomiteen har avgitt Innst. 70 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.).
Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).
Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.
Revisorforeningen og NKRF starter nå samarbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.
Finansdepartementet starter en forstudie for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter ved reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Revisorforeningen har blitt bedt om å komme med synspunkter i forbindelse med gjennomgangen av den mye omtalte «Tolga-saken».
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Innføring av levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger fra desember 2014. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av samordningsregelverket for offentlige tjenestepensjoner.
NRS vil avvente en avklaring fra Finansdepartementet i form av en regnskapslovproposisjon før man fortsetter arbeidet med en ny regnskapsstandard for øvrige foretak.
Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.
Reiseregulativet skal forstås slik at passasjertillegget til bilgodtgjørelsen skal utbetales pr. passasjer.
Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.
> <
  • 1
  • 2
  • 3