Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Fra 1. juli er elektroniske tidsskrifter og e-bøker fritatt fra merverdiavgift.
I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020.
Kundetilfredsheten i revisjonsselskapene fortsetter å holde seg høy, og det er de mellomstore klientene som er mest fornøyde.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i rentebegrensningsregelen.
Et utvalg har levert forslag til Finansministeren om opplysningsplikt for skattepakker. Utvalget har også vurdert skatterådgivernes taushetsplikt og opplysningsplikt overfor Skatteetaten.
Regjeringen foreslår endringer i ASA-loven for å gjennomføre nye EU-regler som skal øke aksjeeiernes langsiktige engasjement i noterte allmennaksjeselskaper.
Regjeringen foreslår å innføre unntak fra reglene i aksjeloven § 8-10 der erverver inngår i eller danner et konsern med det oppkjøpte selskapet.
Regjeringen har gjort flere endringer i lovforslaget når saken nå fremmes for Stortinget. Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående. Flere lite hensiktsmessige forslag fra høringen er utelatt.
Jyske Bank skjerper kravene til sine næringslivskunder. Nye kunder blir ikke vurdert om de ikke har revisjon, alle eksisterende kunder må dokumentere at de har revisor.
EUs ekspertgruppe for finansiering av bærekraftig vekst la 18. juni 2019 fram tre rapporter. Arbeidet har sammenheng med målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader celsius innen 2030.
Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet.
Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi tar debatten 22. oktober.
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen.
Finansminister Siv Jensen (FrP) svarte på denne måten da hun fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) om punktet i regjeringsplattformen om revisjonsplikt.
Ny dom gir ikke fradrag for inngående avgift på kostnader pådratt ved salg av fast eiendom.
Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på levering av skattemeldingen på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.
Transportnæringen får utsettelse av fristen for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser til 1. januar 2020.
Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.
Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.
Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.
Finansdepartementet melder i ettermiddag at de vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.
Det foreslås bl.a. å sette fradragssatsen til 19 prosent for alle, øke timesatsen til kr 650 og at denne satsen også skal gjelde for kjøp av tjenester fra nærstående.
Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. - Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen.
Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. På flere punkter er den nye veiledningen strengere enn det som tidligere har vært uttalt.
Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.
Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon.
Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.
Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.

regnskapnorge.no

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.
Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.
Et utvalg har utredet og vurdert skatterådgiveres opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker. Skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt overfor skattemyndighetene er også vurdert.
Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.
Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.
Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter
Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.
Varsler kan om ønskelig gis anonymt.
Faglige utfordringer står i kø og digitaliseringen påvirker hverdagen stadig mer og raskere. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?
Nedre beløpsgrense for selskapets avtaler med aksjeeier mv. forhøyes
Fra 2020 kan ikke en PDF-faktura legges ved EHF-filen som en såkalt Commercial Invoice.
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 390 kroner.
Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.
Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.
Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.
Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet.
Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!
Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorstolen i Norge.
«Regnskap i skyen» er først og fremst en plattform for samhandling, og derfor er det veldig viktig med gjennomtenkte rolleavklaringer, sier advokat Harald F. Strandenæs. Han mener integrasjonene som gode skysystemer tilbyr er spennende, men også rettslig krevende.
– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef for et digitalt konsulentselskap.
Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine.
Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert.
Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet.
Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling.
Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet.
Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl.
Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre.
Vi har laget en veiledning og tatt i mot nye ressurser som vil bidra med regnskapsfaglig tyngde og utvikling av kompetanseprogrammene våre.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items