Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.
Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet ved utgangen av august. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.
Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.
Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig.
Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet ser på reglene for utstedelse av salgsdokument.
En ordning der de ansatte skulle få kjøpe aksjer til 20 % av bokført verdi ble regnet som skattepliktig kjøp av aksjer til underpris selv om de ansatte må selge til 20 % av bokført verdi hvis de slutter.
Det foreslås å innføre en nedre grense på 20 millioner kroner for revisjon av årsavregningen som utarbeides for utvinningstillatelser med statlig deltakelse.
Revisorforeningen ber Skattedirektoratet lempe på oppgaveplikten slik at bare selskaper som faktisk kan bli rammet av reglene må levere skjema for rentebegrensing
Tolletatens omorganisering er fullført 1. oktober 2020.
Stortinget vedtok 9. oktober å videreføre den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 % til og med 31. desember 2020.
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.
I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver
Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen.
Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer uten hinder av taushetsplikt.
Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året. Det samme gjelder opphevelsen av flypassasjeravgiften.
Den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % videreføres frem til årsskiftet.
IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering.
Revisorforeningen er negativ til de foreslåtte regnskapsreglene og kravene til revisjon av sokn i Den norske kirke. Revisorforening støtter ikke at kommunale regnskapsregler skal brukes.
Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere.
Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll?
De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021.
Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder.
Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden.
Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett.
Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året.
Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette.
Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet.
02.10: Søknadsportalen er åpen. Søknadsfrist 5. november. Det er vedtatt en ordning med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Tilskudd gis for juli og august 2020 hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.
Oppdatert 05.10: Forslag om forlengelse til 1. juni 2021. Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.
Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.

regnskapnorge.no

Regnskapsfører vil kunne bistå kunden med mva-registrering. Dette har Regnskap Norge jobbet for.
Om medlemskapet og betydningen av at du er en del av et fellesskap.
Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt.
Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.
Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.
Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.
Hvor vanskelig er det å lage gode passord som sikrer digitale ressurser på en effektiv måte?
Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.
Opptak av Regnskap Norges webinar der fagpersoner kommenterer regjeringens statbudsjett for 2021. Webinaret ble sendt 08.10.2020.
Det er gledelig å se at det næringspolitiske arbeidet gir avkastning. At regjeringen tar opp igjen saken om naturalytelser er et bevis på det.
Regjeringen foreslår at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.
I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.
Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.
Regjeringen lover å gjøre regelverket for naturalytelser enklere å praktisere for arbeidsgivere.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gå tilbake til permitteringsperiode på 26 uker fra 1. juli 2021 dersom forholdene ligger til rette for det.
Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.
Hvordan implementere hvitvaskingsregelverket? Hva betegnes som en mistenkelig transaksjon? Dette er spørsmål som besvares i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år?
Finansdepartementet har besluttet å gjøre det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra én bank til en annen.
Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.
Skattefrihet beholdes uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller refusjon av utgifter.
Data er verdifullt for bedriftene – og for kriminelle. Som regnskapsfører skal du ivareta sikkerheten rundt kundedata. Økt bevissthet om IT-sikkerhet er nøkkelen. 
Torsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2021.
Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse? Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items