Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Revisorforeningen har blitt bedt om å komme med synspunkter i forbindelse med gjennomgangen av den mye omtalte «Tolga-saken».
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av samordningsregelverket for offentlige tjenestepensjoner.
NRS vil avvente en avklaring fra Finansdepartementet i form av en regnskapslovproposisjon før man fortsetter arbeidet med en ny regnskapsstandard for øvrige foretak.
Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.
Reiseregulativet skal forstås slik at passasjertillegget til bilgodtgjørelsen skal utbetales pr. passasjer.
Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.
Det må legges til rette for at den betydelige regnskapskompetansen som finnes hos revisorene, også kan utnyttes til regnskapsføring. Dette er et sentralt budskap i Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov.
Det er denne uken avslørt at en stortingsrepresentant siden høsten 2016 har bedrevet systematisk juks med reiseregninger. Det er er utbetalt betydelige beløp for reiser som aldri har funnet sted.
NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.
Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018.
Når det gjelder bestemmelsen om krav til bruk av innskuddskapital og bestemmelsen om oppstartskostnader, vil Kunnskapsdepartementet foreta nærmere utredninger.
Den første uken av september overleverte vi Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag til næringsministeren. Vi ble også bedt om å oversende ytterligere forenklingsforslag. Disse er nå oversendt departementet.
Ulempeerstatning inntektsføres ikke ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den eiendelen som har fått redusert verdi.
Finansdepartementet har endret bokføringsforskriftens krav om utskrift av papirkvitteringer. En seier for fornuften og for Revisorforeningen, som først tok opp kampen mot den meningsløse kvitteringsplikten.
Skattedirektoratet har publisert nye retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.
Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet.
Finansdepartementet er uenig i Skattedirektoratets praksis.
Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser.
I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.
Staten saksøker Skatteklagenemda.
I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %.
Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8.
NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall pr. 31. august 2018.
Tirsdag ble Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven.
Ubevisst eller bevisst har mange misforstått statsministerens uttalelse om at vi alle må jobbe 43 timers uke for å finansiere et fremtidig velferdssamfunn på dagens nivå. Reaksjonene er forutsigbare.
Revisorforeningen har blitt medlem av Næringslivets sikkerhetsråd. Medlemskapet vil styrke revisorenes fokus på risikoene ved cyberangrep.
Skatteetaten går over til landsdekkende organisering fra 1. januar 2019. Nå vil skattekontorene bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet.
Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda
Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.

regnskapnorge.no

I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.
Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.
Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.
Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.
NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.
Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.
Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger.
Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?
Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.
Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.
Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.
Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet.
Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.
Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter.
Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.
Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.
Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.
I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.
Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere.
Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.
Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.
Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.
Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før.
Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.
Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.
Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.
Fastsettelse av øvre grense for personalrabatter og rapporteringsplikt for tips er blant de viktigste nyhetene i Statsbudsjettet 2019.
Vi har hatt fullsatt frokostseminar om endringsledelse i Stavanger denne uken. I tillegg har vi vært hos Skattedirektoratet og huset Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items