Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden
Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.
Visma hevder næringslivet årlig vil spare 34 milliarder kroner hvis det innføres efakturatvang. – Det de ikke forteller er at de selv vil tjene grovt på det, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet.
Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på.
Etikkinformasjonsutvalget har kommet frem til at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.
Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes.
Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.
Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat.
Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.
Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.
Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.
De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner.
Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap. Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere.
Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager.
Fra 1. juli er elektroniske tidsskrifter og e-bøker fritatt fra merverdiavgift.
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos foretak under tilsyn. Risikovurderingen har et eget avsnitt om revisorer og regnskapsførere.
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om enkelte spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene.
Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste.
Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven skal sendes til Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog.
Forskriftsendringene om beskatning av personalforsikringer og personalbilletter er fastsatt
I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020.
Kundetilfredsheten i revisjonsselskapene fortsetter å holde seg høy, og det er de mellomstore klientene som er mest fornøyde.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i rentebegrensningsregelen.
Et utvalg har levert forslag til Finansministeren om opplysningsplikt for skattepakker. Utvalget har også vurdert skatterådgivernes taushetsplikt og opplysningsplikt overfor Skatteetaten.
Regjeringen foreslår endringer i ASA-loven for å gjennomføre nye EU-regler som skal øke aksjeeiernes langsiktige engasjement i noterte allmennaksjeselskaper.
Regjeringen foreslår å innføre unntak fra reglene i aksjeloven § 8-10 der erverver inngår i eller danner et konsern med det oppkjøpte selskapet.
Regjeringen har gjort flere endringer i lovforslaget når saken nå fremmes for Stortinget. Revisor skal fortsatt bekrefte styrets redegjørelse for avtaler med nærstående. Flere lite hensiktsmessige forslag fra høringen er utelatt.
Jyske Bank skjerper kravene til sine næringslivskunder. Nye kunder blir ikke vurdert om de ikke har revisjon, alle eksisterende kunder må dokumentere at de har revisor.
Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi tar debatten 22. oktober.

regnskapnorge.no

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items