Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Skatteetaten har publisert oppdatert liste over kassasystemer med produkterklæring.
Skatteetaten etterlyser pilotbrukere.
Det må etableres en felles internasjonal standardsetter for finansiell og ikke-finansiell rapportering, mener Revisorforeningen.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2019. Diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % pr. 31.08.2019 til 2,3 % pr. 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.
Kommunesammenslåing og deling fører til at leverandører må benytte den nye kommunens navn.
Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.
Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.
Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!
Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.
EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.
Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.
Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.
Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.
Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden.
Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene.
Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om det skal tas inn en bestemmelse i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) for å avhjelpe at forskriften ikke er oppdatert.
Digitaliseringsstrategi er også en forenklingsstrategi, slo digitaliseringsminister Nikolai Astrup fast i sitt åpningsforedrag på Forenklingskonferansen 2019.
Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.
Finansdepartementet endringsforslag gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt.
OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
Som følge av likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i regnskapsstandarden NRS 16 Årsberetning punkt 2.10.2.
Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.
Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).
Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høringsfristen er 4. november 2019.
Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.
Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er skjerpet fra 1. januar 2020. Videre er det etablert et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

regnskapnorge.no

De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.
Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.
Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.
Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.
Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.
I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.
Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.
Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.
På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.
Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.
Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.
Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?
Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB.
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.
Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.
Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge?
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.
Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.
Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.
Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet.
Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.
Kontoplan og MVA-kodene må tilpasses SAF-T, og det bør testes om SAF-T-eksporten fungerer.
Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland.
Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.
Sørg for å innhente opplysninger i god tid før fristen 31. januar 2020.
Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket?

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items