Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Departementet foreslår regler som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering innenfor tidsskrifter, fagpresse mv.
Skatteetaten publiserer oppdatert liste over kassasystemer med produkterklæring.
Det må etableres en felles internasjonal standardsetter for finansiell og ikke-finansiell rapportering, mener Revisorforeningen.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2019. Diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % pr. 31.08.2019 til 2,3 % pr. 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.
Kommunesammenslåing og deling fører til at leverandører må benytte den nye kommunens navn.
Fristen for å inngå justeringsavtale er oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted.
Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.
Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!
Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.
EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.
Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.
Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.
Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.
Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden.
Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene.
Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om det skal tas inn en bestemmelse i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) for å avhjelpe at forskriften ikke er oppdatert.
Digitaliseringsstrategi er også en forenklingsstrategi, slo digitaliseringsminister Nikolai Astrup fast i sitt åpningsforedrag på Forenklingskonferansen 2019.
Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.
Finansdepartementet endringsforslag gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt.
OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
Som følge av likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i regnskapsstandarden NRS 16 Årsberetning punkt 2.10.2.
Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.
Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).
Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.
Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken.
Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.
Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven er skjerpet fra 1. januar 2020. Videre er det etablert et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

regnskapnorge.no

Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.
Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».
Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".
Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.
Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.
Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.
Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.
Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.
Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.
Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.
Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.
Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.
Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.
– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.
Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.
Det er også viktig å merke seg de spesielle oppbevaringsreglene.
Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.
Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.
Strategien beskriver de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.
De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.
Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.
Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.
Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.
Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.
I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.
Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.
Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items