Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.
Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.
Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.
Finansdepartementet melder i ettermiddag at de vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.
Det foreslås bl.a. å sette fradragssatsen til 19 prosent for alle, øke timesatsen til kr 650 og at denne satsen også skal gjelde for kjøp av tjenester fra nærstående.
Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. - Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen.
Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. På flere punkter er den nye veiledningen strengere enn det som tidligere har vært uttalt.
Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.
Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon.
Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.
Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.
På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten.
I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken.
Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.
Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.
Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap.
Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU.
Skatteetaten har utgitt en pressemelding om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit.
Det er ikke nødvendig å beregne bytteforhold og utstede vederlagsandeler når to SDF med lik eiersammensetning fusjoneres
Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene.
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra Skattefunn.
Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021.
Revisorforeningen er kritisk til Næringsdepartementets forslag til endringer i reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående. Vi mener at departementet, i strid med Regjeringens uttalte politikk, setter forenklingshensynet helt i bakgrunnen.
Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.
Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit.
De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.
Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen.

regnskapnorge.no

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!
Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.
Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.
Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.
Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.
Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.
Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.
I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.
Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.
Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.
Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.
Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!
Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå.
Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!
I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.
Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.
I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
Skatteetaten legger ikke ut nye forhåndsutfylte skattemeldinger, men endrer formuesverdiene i egne systemer slik at skatteoppgjørene blir korrekte.
Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.
Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items