Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra Skattefunn.
Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021.
Norge skal bli verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. For å oppnå bedre tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og en enklere hverdag for folk flest, samles nå spydspissene i det offentlige digitaliseringsarbeidet.
Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer.
Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en "no-deal" brexit.
De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.
Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen.
Høyesterett kom til at det var forsvarlig av avviklingsstyret å avvise et krav fra en kreditor da kravet ikke var tilstrekkelig dokumentert.
Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse.
Altinn er åpen for innsending av skattemeldingen (RF-1028) mv. for 2018.
Det må være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende rett og plikt til justering.
Revisorforeningen anmoder Finansdepartementet om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringer EUs regnskapsdirektiv gjør nødvendig.
Skatteetaten har laget en egen «spørsmål og svar»-artikkel om skatteplikten på lån fra selskap til aksjonær.
Skattedirektoratet har publisert en oversikt over nye skjemaer og skjemaendringer.
Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger.
Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.
Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.
Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Det skal ikke arbeides med standardsetting inntil det foreligger en avklaring på hva som skjer med regnskapsloven.
I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen.
Høyesterett kom til at Yara ikke hadde rett til fradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen.
Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid.
Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.
Offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som både benytter eiendommen selv og leier ut, har rett på forholdsmessig fradrag.
Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen.
Næringsministeren vil forenkle for 3 milliarder, men lover samtidig å se nærmere på nettoeffekten av regelverksendringer. På høy tid mener Revisorforeningen, som betviler at nettoeffekten er positiv.
Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format.
De ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk ikke utsatt beskatningen.
Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen.
Regjeringen vil gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

regnskapnorge.no

7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.
I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.
Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.
Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.
89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.
Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.
Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.
Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.
Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items