Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.
EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.
Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.
Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.
Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.
Det vil fortsatt være adgang til å fisjonere eiendom eller andre eiendeler til et eget selskap og selge aksjene skattefritt i fritaksmetoden.
Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegrensningsreglene.
Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om det skal tas inn en bestemmelse i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) for å avhjelpe at forskriften ikke er oppdatert.
Digitaliseringsstrategi er også en forenklingsstrategi, slo digitaliseringsminister Nikolai Astrup fast i sitt åpningsforedrag på Forenklingskonferansen 2019.
Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.
Finansdepartementet endringsforslag gjelder regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt.
OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
Som følge av likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i regnskapsstandarden NRS 16 Årsberetning punkt 2.10.2.
Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.
Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap).
Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høringsfristen er 4. november 2019.
Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO 2019) gir et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Årets undersøkelse ble offentliggjort denne uken.
Finansdepartementet foreslår enkelte endringer i SkatteFUNN reglene, men ordningen vil fortsatt være svært gunstig.
I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene trer i kraft 1. januar 2020 med virkning fra og med regnskapsåret 2020.
Alt tyder på at skattyter fortsatt vil kunne benytte skattefri fisjon som mellomledd for å selge eiendom mv. skattefritt som salg av aksjer i fritaksmetoden
Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.
Visma hevder næringslivet årlig vil spare 34 milliarder kroner hvis det innføres efakturatvang. – Det de ikke forteller er at de selv vil tjene grovt på det, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet.
Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter. Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på.
Etikkinformasjonsutvalget har kommet frem til at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.
Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.

regnskapnorge.no

Høyt saksvolum har gitt tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene denne høsten. Være ute i god tid med meldinger som skal registreres før årsskiftet.
Ved å styrke kompetansen og utvide tjenestene bygger vi videre på gode kunderelasjoner.
Slik fordeler omsetningen seg etter de vanligste tjenestene bransjen leverer.
Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.
Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.
Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.
Asbjørn Steen har vært på mottakelse på Slottet etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.
Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle.
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020.
Å rapportere godt på bærekraft vil kunne bli et konkurransefortrinn. Om ikke lenge vil det også være et krav. Hvordan skal virksomhetene rapportere?
Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.
Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig.
Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.
Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene.
Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr.
En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.
Digitaliseringsministeren fremmer samhandling på tvers for å komme i mål. Myndighetene må bruke ressursene i næringslivet i større grad før de iverksetter tiltak.
OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland.
Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene.
Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter.
Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.
Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.
I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter.
Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko på forenklinger for næringslivet.
Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020.
Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.
Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.
Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket.
Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.
Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items