Koronavirus3

Nordnorsk Revisjon AS forholder seg til pålegg og anbefalinger fra myndighetene i innsatsen mot spredning av korona-viruset. Dette innebærer blant annet at noen ansatte jobber hjemmefra i en periode. De ansatte er tilgjengelig på telefon og epost.

Interne tiltak som er iverksatt vil kunne berøre deg som kunde/samarbeidspartner. Dette gjelder f. eks;

 • Besøk på kontoret må avtales på forhånd
 • Møter og revisjonsbesøk ute hos kunde unngås så langt det er mulig. I de tilfeller der det faglig er nødvendig, vil slike møter vurderes i samråd med kunden.
 • Reiser med fly eller kollektivtransport utgår på ubestemt tid


Vi håpder på forståelse for de iverksatte tiltak. 

Kontaktinformasjon til ansatte finnes her.

revisorforeningen.no

Fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.
Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.
Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen
Egenandelen er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner for april og mai. Det er også gjort en rekke endringer i regelverket, som blant annet påvirker beregningen av omsetningsfallet og bekreftelser fra revisor.
Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret. Faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».
Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.
Revisorforeningen ber Finanskomiteen avvise den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet vil innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett.
Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.
Nye pålegg stoppes inntil kravene til kontrollhandlinger for å avgi slike bekreftelser er klare. Fristen for de påleggene som alt er sendt ut er forlenget til 1. juni.
Regjeringen foreslår enkelte avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett.
Fristen for skattemeldingen er utsatt til 31. august. Vi hadde derfor forventet at Regjeringen nå hadde fulgt opp med lovforslag som ville gjøre det mulig å utsette hele årsoppgjøret.
Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett.
Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser.
ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søke nav.no om kompensasjon for tapt inntekt i april fra og med 4. mai.
Innføringen av skatteplikt på fri eller subsidiert reise for ansatte i transportselskaper med selskapets egne transportmidler er utsatt til 1. januar 2021.
Finansministeren opplyste tirsdag at regjeringen foreslår endringer i kompensasjonsordningen.
Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020.
Skatteetaten har gitt ut informasjon om reglene for merverdiavgift på oppsitt (startpenger) og premiepenger til næringsdrivende travkusker.
Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid 19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker.
Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.
Det er i forskrift fastsatt for fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer lønnskompensasjon til permitterte ansatte i forbindelse med covid-19-pandemien.
På bakgrunn av korona-pandemien har Skattedirektoratet lempet noe på oppgaveplikten for konsern.
Finansministeren opplyser at fristen for skattemeldingen utsettes til 31. august, fra 31. mai.
Tiltakspakken er samlet på nærmere 5 milliarder kroner og er for en stor del rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter.
Fristen for avgivelse av revisjonsberetning til årsregnskapene for kommuner for 2019 utsettes fra 15. april til 15. juni 2020.
Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.
Søknadsfristen for å søke kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona avlyste, stengte eller utsatte arrangement er allerede 21. april.
Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan fra 16. mai søke om tilskudd for april måned.
Oppdatert 27.5 (forskrifter etter koronaloven erstattet av egen midlertidig lov): Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.

regnskapnorge.no

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.
Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni.
Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.
Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.
Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer
NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.
Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.
Regnskap Norge-podden er lansert! Kristin Clemet gjester første episode.
NAV går ikke med på å utsette søknadsfristen, og ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt.
Det er gledelig at myndighetene lytter til innspill, og en styrke at vi er flere som jobber for bedre tiltak for de små og mellomstore bedriftene.
Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig.
Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.
Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut fra 15. mai 2020. Årets tilsynsavgift er kr. 1 885 for hver autorisert regnskapsfører.
Kalkulator for beregning av tilskudd i april er nå klar.
Skattedirektoratet har publisert veileder i hvilke kontrollhandlinger bekreftelser skal bygge på.
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
De sesongbaserte får egen beregningsmodell fra juni.
Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.
Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin.
Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning foreslås utsatt med to måneder, dvs. til 31. august for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.
Vi har kommentert budsjettet i studio – og møtt Finans Norge og Revisorforeningen for å se på hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet i fellesskap.
Inntil videre må den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer søke manuelt.
DNB melder at de er i rute med utvikling av den nye tjenesten «Regnskapsgodkjente betalinger». Lansering i begynnelsen juni.
Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.
Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor, har fått utsatt frist til 1. juni. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.
Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.
Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.
I et samarbeid mellom de tre foreningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet, har vi utarbeidet en veiledning til behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items