Koronavirus3

Nordnorsk Revisjon AS forholder seg til pålegg og anbefalinger fra myndighetene i innsatsen mot spredning av korona-viruset. Dette innebærer blant annet at noen ansatte jobber hjemmefra i en periode. De ansatte er tilgjengelig på telefon og epost.

Interne tiltak som er iverksatt vil kunne berøre deg som kunde/samarbeidspartner. Dette gjelder f. eks;

 • Besøk på kontoret må avtales på forhånd
 • Møter og revisjonsbesøk ute hos kunde unngås så langt det er mulig. I de tilfeller der det faglig er nødvendig, vil slike møter vurderes i samråd med kunden.
 • Reiser med fly eller kollektivtransport utgår på ubestemt tid


Vi håpder på forståelse for de iverksatte tiltak. 

Kontaktinformasjon til ansatte finnes her.

revisorforeningen.no

Revisorforeningen støtter forslaget om endret tidspunkt for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet.
Ordningen skal bidra til at sesongbedrifter som alpinanlegg og fornøyelsesparker har midler til å finansiere lovpålagt vedlikehold som skal sikre forsvarlig drift av anleggene og ivareta de besøkendes sikkerhet.
Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.
Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner må skje innen 1. september. Det er ikke lagt opp til utsatt frist i 2020.
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september. Næringsministeren, NAV-direktøren og direktøren i Arbeidstilsynet kommer. Kommer du?
Overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år viser en rapport som to departementer har bestilt fra Oslo Economics.
Fritaket for aviser er fra 1. juli 2020 utvidet til å omfatte dybdejournalistikk.
Kan kantineoperatører behandle betalingen fra bedriftskunder som ensidig tilskudd som ikke anses som avgiftspliktig vederlag? Og er deler av betalingen vederlag for næringsmidler med redusert sats?
Skattedirektoratet foreslår at registreringsmeldingen for merverdiavgift skal leveres i en ny registreringsportal hos Skatteetaten, og at melding om registrering skal leveres elektronisk.
Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020.
Krisepakkene og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utvides til å inkludere flere.
Skattedirektoratet har utarbeidet en veiledning for bekreftelser fra en revisor eller autorisert regnskapsfører om opplysninger om ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020. Veiledningen holder et faglig uforsvarlig nivå, og Revisorforeningen frarår medlemmene å avgi bekreftelser på grunnlag av denne.
Departementet foreslår å gjøre alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling avgiftspliktig.
Fristen for mars, april og mai blir forlenget fra 30. juni til 31. juli. 1.7.: Portalen åpnes for søknader for juni og juli tidlig i august.
Finanstilsynet foreslår nye lovregler om krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskaper. Bakgrunnen er saker som er under etterforskning av politiet.
Tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri foreslås endret.
Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring.
Finanskomiteen avviste den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet ville innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett.
De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.
Feil i Skatteetatens beregninger har gjort at 531 foretak har fått utbetalt til sammen 2,2 millioner kroner for mye. Andre foretak ser ut til å ha misforstått utfyllingen og kan ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite.
Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav etter en forenklet ordning.
Finanstilsynet gjennomførte høsten 2019 et dokumentbasert tilsyn med alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap. Et slikt tilsyn gjennomføres hvert tredje år, og benyttes bl.a. som grunnlag for oppfølging av etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsfører og som grunnlag for utvelgelse og gjennomføring av stedlige tilsyn med regnskapsfører og regnskapsførerselskap. Rapporten ble publisert 29. mai 2020.
Helnorske konsern kan påberope seg er unntaksregelen for konsern selv om det ikke er utarbeidet konsernregnskap.
Kyrre Kjellevold disputerte 4. juni 2020 for doktorgraden ved NHH med avhandlingen «Essays in Auditing» om påliteligheten til selskapers regnskapsestimater.
De som er økonomisk rammet av virusutbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.
Den midlertidige ordningen med tilskudd til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb er fastsatt. Tilskudd gis for juli og august hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent.
Sesongbedrifter kan beregne tilskudd i kompensasjonsordningen etter egne regler. Faste uunngåelige kostnader blir skalert med en sesongfaktor.
Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.
Midlertidig lov om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut året. Loven innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. 5.6: Høring om forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak.
Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. 30.6: Ikke krav om bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvis ingen månedlige tilskudd er over 15 000 kroner. Endringer i kompensasjonsforskriften.

regnskapnorge.no

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Kommunikasjon er tema når Anne Marie Saxlund fra Sunn Ledelse gjester Regnskap Norge-podden.
God bedriftskultur er tema når Sigurd Granmark gjester Regnskap Norge-podden.
I KS Komplett finner du nå en hvitvaskingsrutine tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak. I tillegg kommer opplæringsplan på hvitvaskingsområdet og avstemmingsskjema tilpasset lavere arbeidsgiversavgift for tredje termin.
Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.
Denne ukens episode av Regnskap Norge-podden handler om permitteringer, ferieavvikling og nedbemanninger som følge av koronautbruddet.
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten 23. september.
8 000 arbeidsgivere har fortsatt ikke levert nødvendige opplysninger.
Det doble antall omsorgsdager som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020.
Last ned vår kontantstøttekalkulator gjeldende for hele søknadsperioden
I portalen finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb. Det åpnes for søknader i oktober. 
Hans Christian Ellefsen i Regnskap Norge er valgt inn som nytt styremedlem i Regnskapsstandardstyret (RSS).
Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.
På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.
DNB har lansert løsningen regnskapsgodkjente betalinger som innebærer at regnskapsførere kan godkjenne utbetalinger i sitt ERP-system. Sparebank 1 følger etter over sommeren.
Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder oversikten også viktige endringer vedtatt i løpet av våren.
Den nye veiledningen gir føringer på hva skal kontrolleres for å avgi bekreftelse av forbedret gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 i forhold til ORFS.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har forståelse for at ferieavvikling gir behov for noe lenger søknadsfrist.
Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte er et menneske jeg har satt stor pris på å samarbeide med.
Høsten blir travel og Regnskap Norge trenger ekstra bistand til fagstøtte ut mot medlemmene våre.
For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.
Etter mye frem og tilbake om søknadsfristen for mars, april og mai, er det nå besluttet at fristen for disse tre månedene settes til 31. juli.
Skattedirektør Hans Christian Holte er denne ukens podkast-gjest. Sammen med Christine Lundberg Larsen snakker han om sin tid i Skatteetaten og rollen som ny NAV-sjef.
Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
Muligheten for PDF-visningskopi gjennom "CommercialInvoice" stopper fra samme dato.
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 430 kroner.
Vår nye finansminister vil ha en sterk, privat sektor og ruste Norge for fremtidens utfordringer. For å sikre gode rammebetingelser for norsk næringsliv lover Jan Tore Sanner (H) forenklinger, grønn omstilling og kompetanseløft.
Den australske forfatteren Jane Gleeson-White slår fast at det er én yrkesgruppe som nå virkelig må trå til for å redde klimaet, kloden og menneskeheten: Regnskapsførerne.
I 2021 er det stortingsvalg igjen, og selv om Ap ikke vil ha arveavgiften tilbake, snakker koalisjonspartnerne deres stadig høyere om mer skatt for de rike. Kan 2020 være SMB-eiernes siste sjanse for et skattefritt generasjonsskifte?
Forslaget kommer etter at Finanstilsynet har erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem.

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items