Koronavirus3

Nordnorsk Revisjon AS forholder seg til pålegg og anbefalinger fra myndighetene i innsatsen mot spredning av korona-viruset. Dette innebærer blant annet at noen ansatte jobber hjemmefra i en periode. De ansatte er tilgjengelig på telefon og epost.

Interne tiltak som er iverksatt vil kunne berøre deg som kunde/samarbeidspartner. Dette gjelder f. eks;

 • Besøk på kontoret må avtales på forhånd
 • Møter og revisjonsbesøk ute hos kunde unngås så langt det er mulig. I de tilfeller der det faglig er nødvendig, vil slike møter vurderes i samråd med kunden.
 • Reiser med fly eller kollektivtransport utgår på ubestemt tid


Vi håpder på forståelse for de iverksatte tiltak. 

Kontaktinformasjon til ansatte finnes her.

revisorforeningen.no

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere.
Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll?
De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021.
Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder.
Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden.
Regjeringen vil gi 250 millioner kroner til omstilling i reiselivet. Dette skal komme i tillegg til fortsatt kompensasjon til reiselivsbedrifter for faste uunngåelige kostnader.
Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett.
Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året.
Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert.
Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring.
Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon.
Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett.
Nina Schanke Funnemark (50) er i statsråd i dag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år.
Det har aldri vært større krav til og behov for bærekraftsrapporteringen fra de største selskapene. Samtidig viser tre nye studier at rapporteringen har vesentlige mangler og ikke oppfyller ambisjonen om å drive omstilling i næringslivet.
Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal skje elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no.
En nederlandsk studie i revisjonsbransjen viser at revisorer i liten grad bidrar til utslippskutt hos sine kunder, men ønsker å gjøre mer og forventer at klima vil bli en større del av revisors oppdrag i årene som kommer. Revisorforeningen skal bidra til at våre medlemmer kan introdusere klima og utslippskutt i sin kundedialog.
Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.
Næringsdepartementet har samlet viktig informasjon for bedriftsnorge om koronautbruddet på en egen nettside.
Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid.
Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020.
Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020.
Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021.
EU-Kommisjonen har publisert resultatet av konsultasjonen om ikke-finansielle opplysninger. Flertallet av respondentene vil utvide kravene både til hvem som skal rapportere og hva som skal opplyses. Et klart flertall ønsker også krav om at revisor skal attestere rapporteringen.
Det foreslås nye regler for økonomiforvaltningen i kirken etter at kirkeloven er erstattet av en lov om trossamfunn. Både regnskaps- og revisjonsbestemmelser er på høring.
Ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft fra 1. januar 2021. I den forbindelse skal det fastsettes nye forskrifter om tilskudd, regnskap og revisjon.
Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette.
Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet.
7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner.
28.8.2020 - oppdatert tabell: Vi forventer nå at reglene trer i kraft fra 1.1.2021.

regnskapnorge.no

Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
For a-meldinger blir tvangsmulkt tatt i bruk for meldinger med frist 5. november. For mva-meldinger vil tvangsmulkt være aktuelt for 5. termin med frist 10. desember.
Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse? Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden.
Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.
Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.
Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.
Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler.
For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.
En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder!
Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart.
Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål.
Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.
Fem globale organisasjoner kunngjør en felles visjon om hva som er nødvendig for å få til en god integrert rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold.
Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.
Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.
Rådgivning er tema når autorisert regnskapsfører Roar Ness gjester Regnskap Norge-podden.
Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.
Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.
Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.
Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten digitalt 23. september.
Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av mva-forvaltningen har nå skatteetaten åpnet for testing av ny løsning for registrering i mva-registeret.
August er siste måned det kan søkes kompensasjon for faste uunngåelige kostnader.
Tilskuddsordningen for arbeidsgivere som har tatt egne permitterte tilbake i jobb åpner 2. oktober.
Fristen for 4. termin er ikke flyttet, men det kan søkes om betalingsutsettelse.
Arbeidsgivere må huske å rapportere via a-meldingen før de søker om tilskudd.
Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
1. september ble de første lederne sertifisert gjennom RN-akademiets lederprogram.
Finanstilsynet har funnet vesentlige mangler i virksomhetenes bærekraftsrapportering. Hvilken betydning får bevisstgjøringen, og hva blir vår rolle?

Uttalelser SkD

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

SKD-meldinger

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Klagenemda for merverdiavgift

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Pressemeldinger skatteetaten

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items