regnskapnorge.no

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.
Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.
Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?
Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.
Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.
Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.
Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.
Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene du kan benytte til å kvalifisere søkere, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.
Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.
Utkastet er tilpasset forslag til ny regnskapsførerlov, og forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard.
Her finner du oversikt over aktuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av koronakrisen.
Arbeidsgiver skal fra 2021 benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.
Det kastes rundt 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. For å gjøre noe med dette må vi endre regelverket.
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.
Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.
Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.
Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.