revisorforeningen.no

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om rentebegrensingsregelen for selskaper som migrerer inn eller ut av Norge, norske filialer av utenlandske selskaper og utenlandske filialer av norske selskap.
Dagens satser for kost- og bilgodtgjørelse og vilkårene i særavtalene videreføres uendret frem til 30. juni 2021.
Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen.
Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.
Revisorforeningen og Regnskap Norge ber om at fristene i årsoppgjøret for 2021 utsettes på samme måte som i 2020.
Det er innført opplysningsplikt om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Fristen for rapportering er 24. mars 2021.
Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.
Regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer slik at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger.
Regjeringen ønsker bedre kommunikasjon mellom myndigheter og næringsliv, og etablerer en referansegruppe for bærekraftig finans. Revisorforeningen er invitert til å delta i gruppen og er positive til at myndighetene tar en proaktiv rolle innen bærekraftig finans.
Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.
Revisorforeningen støtter forslaget om at det foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter.
Revisorforeningen støtter Næringsdepartementets forslag om permanente regler som legger til rette for at styremøter og generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt.
Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan overgangsregelen for boliger som havner i en høyere prissone som følge av kommunereformen skal praktiseres.
Tilskudd til dekning av faste kostnader som gjelder tilskuddsperioder i 2020 skal inntektsføres i 2020 både skattemessig og regnskapsmessig.
Forskriftsbestemmelsene om bruk av sikkerhetsventilen for næringseiendom og fastsetting av formuesverdi av boligeiendom etter kommunesammenslåing er fastsatt.
Søkeren kan unngå at tilskuddet blir avkortet pga underskudd i 2019 hvis foretaket kan vise et forbedret resultat i januar/februar 2020. Det er fastsatt endringer i en av kontrollhandlingene for å bekrefte det forbedrede resultatet.
Skattedirektoratet iverksetter etter henvendelse fra Revisorforeningen tiltak for å få ned ventetiden på Profftelefonen.
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.
Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut juni. I tillegg foreslås flere utvidelser av andre støtteordninger og enkelte nye.
Regjeringen foreslår at den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall forlenges ut juni måned med 85 pst kompensasjonsgrad.
Søkeportalen for lønnstilskudd for oktober, november og desember 2020 åpner mandag 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars.
Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid og hjelp for styremedlemmer i stiftelser.
Ved krav om nedsettelse av formuesverdi av eiendom stilles det ikke krav om at takstmann eller megler besiktiger eiendommen dersom det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.
Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring.
All registrering, meldinger om endringer og opphør skal i fremtiden skje via Skatteetatens portal for mva registrering.
Skatteetaten har gitt en veiledende uttalelse om folkehøyskoler og forholdsmessig fradrag for inngående avgift.
Skattedirektoratet har oppdatert veiledningen om rapportering og verdsettelse naturalytelser. Hensikten er å gjøre reglene enklere å praktisere
Det er etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Søknadsportalen åpnet 15. januar.
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også slik at de som nærmer seg maksgrensen på 52 uker kan beholde dagpengene til 1. juli.
Kompensasjonsordning 2 for foretak med stort omsetningsfall dekker perioden etter august 2020. Søknaden skal bekreftes av revisor eller regnskapsfører før utbetaling av tilskudd. 80% av kostnaden med bekreftelsene dekkes opp til 10 000 kroner per søknad.