fbpx

revisorforeningen.no

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.
Bedre selskapsrapportering er avgjørende for at finansforetak og investorer skal kunne vurdere og prise klima- og miljørelatert risiko påpeker Regjeringen i finansmarkedsmeldingen 2021.
Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak, har medført økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. Det kan være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt i regnskapene og årsberetningene.
En rekke aksjonærer har de siste dagene feilaktig fått ny aksjeoppgave i Altinn. Dette rettes av skatteetaten og aksjonærene trenger ikke foreta seg noe.
16. april: Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden ved at innbetalingen starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.
Nå er det mulig å søke om utsatt frist for skattemeldingen til 20. august. Her får du viktig informasjon om hvordan du søker på vegne av klienter mv.
30. april: Endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) er sanksjonert i Statsråd og trer i kraft 1. juli 2021.
Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig.
Regjeringen har fremmet forslag om en åpenhetslov. Loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal gjelde for foretak som ikke er små.
Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem et lovforslag for Stortinget med tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Regjeringen har fremmet lovforslag som likestiller bosatte og statsborgere i Storbritannia med bosatte og statsborgere i EØS.
Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for forvalterregisterte aksjeeiere å delta i generalforsamlingen.
Regjeringen har fremmet forslag til permanente regler i foretakslovgivningen som likestiller elektroniske møter med fysiske.
Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Vi har på nytt tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men har ikke blitt hørt.
En slik oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn.
07.05: Regjeringen har lagt frem lovproposisjon med forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.
Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det ikke er mulig å endre kommuneloven innen fristen for å avgi revisjonsberetning i april.
Nye hensyn bør vektlegges i skattepolitikken, mener et offentlig utvalg som har vurdert konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene.
Finansminister Jan Tore Sanner skriver i et brev til stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP) at han snarlig vil ta stilling til utsettelse av fristene i årsoppgjøret.
Skatteetaten gjør nå og i de kommende år store endringer i hvordan de skattepliktige skal levere skattemelding og næringsopplysninger. For aksjeselskaper blir det fra 2023 kun adgang til å levere disse opplysningene fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemer.
Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.
Finanskomiteen har avgitt sin innstilling til endringene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver.
Veilederen inneholder merknader til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften for kommunene.
Fristene for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.
Finansdepartementet har uttalt seg om avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.
Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent.
Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.
Lovendringer som legger til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan ta i bruk elektroniske løsninger trer i kraft 1. april 2021.
Foretak som har merkostnader til innreisekarantene for tilreisende arbeidstakere, kan få dekket inntil 1000 kr. per døgn i karantene. Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte opplysninger i søknaden om merkostnader og arbeidstakere. Det åpnes for søknader fra 10. mai.