revisorforeningen.no

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere.
Fikk du ikke med deg direktesendingen av Forenklingskonferansen 2020, kan du nå se den i opptak. Tema for årets konferanse: - Hvor mye kan vi forenkle uten å ofre nødvendig kontroll?
De nye reglene i aksjeloven om at mellombalanse skal sendes inn til Regnskapsregisteret er varslet å tre i kraft fra 1. januar 2021.
Fristen for å inngå leieavtaler utvides midlertidig fra seks til tolv måneder.
Selskapet kunne knytte lisenser til et patent de hadde utviklet, fisjonere ut lisensene i to datterselskaper og selge aksjene i fritaksmetoden.
Regjeringen vil gi 250 millioner kroner til omstilling i reiselivet. Dette skal komme i tillegg til fortsatt kompensasjon til reiselivsbedrifter for faste uunngåelige kostnader.
Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for arrangører av store publikumsåpne arrangementer som faller utenfor ordningene for kultur og idrett.
Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Ordningen skal erstatte den generelle kompensasjonsordningen fra og med september og ut året.
Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert.
Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring.
Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon.
Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett.
Nina Schanke Funnemark (50) er i statsråd i dag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år.
Det har aldri vært større krav til og behov for bærekraftsrapporteringen fra de største selskapene. Samtidig viser tre nye studier at rapporteringen har vesentlige mangler og ikke oppfyller ambisjonen om å drive omstilling i næringslivet.
Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal skje elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no.
En nederlandsk studie i revisjonsbransjen viser at revisorer i liten grad bidrar til utslippskutt hos sine kunder, men ønsker å gjøre mer og forventer at klima vil bli en større del av revisors oppdrag i årene som kommer. Revisorforeningen skal bidra til at våre medlemmer kan introdusere klima og utslippskutt i sin kundedialog.
Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.
Næringsdepartementet har samlet viktig informasjon for bedriftsnorge om koronautbruddet på en egen nettside.
Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid.
Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020.
Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020.
Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021.
EU-Kommisjonen har publisert resultatet av konsultasjonen om ikke-finansielle opplysninger. Flertallet av respondentene vil utvide kravene både til hvem som skal rapportere og hva som skal opplyses. Et klart flertall ønsker også krav om at revisor skal attestere rapporteringen.
Det foreslås nye regler for økonomiforvaltningen i kirken etter at kirkeloven er erstattet av en lov om trossamfunn. Både regnskaps- og revisjonsbestemmelser er på høring.
Ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft fra 1. januar 2021. I den forbindelse skal det fastsettes nye forskrifter om tilskudd, regnskap og revisjon.
Revisorforeningen slutter seg til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette.
Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet.
7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. august 2020. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner.
28.8.2020 - oppdatert tabell: Vi forventer nå at reglene trer i kraft fra 1.1.2021.