fbpx

revisorforeningen.no

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere.
En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene.
Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer.
Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall.
I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer.
Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år.
Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen.
En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet.
Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021.
Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.
Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten.
Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring.
Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes.
Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober.
Fra 10. juni skal Skatteetatens portal for mva-registrering også brukes ved meldinger om endringer og opphør.
Den 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsynet av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning.
Det er enighet i EU om å utvide kravene til land-for-land-rapportering for store multinasjonale foretak.
Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.
Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs.
Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker
Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.
EU-kommisjonen har vedtatt en ny plan for bedriftsbeskatning. Den fastsetter både en langsiktig og kortsiktig visjon for å støtte Europas overgang fra COVID-19-pandemien og for å sikre tilstrekkelige offentlige inntekter.
Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.
Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.
11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen.
23.06.21: Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Den gjelder ut 2021, men det legges nå opp til å videreføre loven ut 2022.
Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.