revisorforeningen.no

Skattedirektoratet har uttalt seg om vilkår for overføring av justeringsplikt.
Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021.
Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor.
Skatteetaten har sendt ut et informasjonsbrev om hyppig forekommende feil og misforståelser av regelverket med oppfordring til søkerne om å rette ev. feil.
Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres frem til 1. juli 2021.
Salg av seksuelle tjenester (prostitusjon) er skatte- og merverdiavgiftspliktig, skriver Finansdepartementet i en prinsipputtalelse
Selskaper som har mottatt mer enn 500 000 euro fra offentlige støtteordninger i 2019, må levere et eget skjema til skatteetaten innen 1. desember i år. Støtte til foretakene i et konsern skal ses under ett.
Når kontantsalg ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår er det unntak fra kravet til kassasystem.
Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.
Den vedtatte loven er i all hovedsak lik som i Regjeringens forslag. Loven er endelig og blir publisert på Lovdata når den er sanksjonert av Kongen i statsråd. Vi forventer at dette skjer i løpet av november og at loven blir satt i kraft fra 1. januar 2021.
Regjeringen foreslår at foretak med ambulerende virksomhet i alle tilfeller skal benytte satsen i sonen der hoveddelen av arbeidet utføres.
Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 - februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen.
Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser med britiske styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer eller daglig leder, må søke om dispensasjon i god tid før nyttår.
Lovreglene som innfører egen pensjonskonto settes i kraft 1. januar 2021.
Skattedirektoratet foreslår endringer som vil gjøre det enklere for næringsdrivende som har årlig rapporteringsplikt for mva og få endret til to-månedlig rapportering.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om hvordan to forordninger fra EU om ikke-finansielle opplysninger skal gjennomføres i Norge.
Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene.
Overkurs skal likevel regnes som «tegnet kapital» og vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skal skje på både konsern- og selskapsnivå.
Justeringsavtale må inngås innen fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen da overdragelsen skjer.
Det gis ikke direkte fradrag for kostnader til forsterking av dam, selv om kostnadene kom som følge av nye og strengere krav til damsikkerhet fra myndighetene.
Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en gruppe som skal utrede forslag til ny lov om foreninger.
Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.
Forslaget til statsbudsjett for 2021 kan lette formuesskatten på bolig.
Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet ser på reglene for utstedelse av salgsdokument.
En ordning der de ansatte skulle få kjøpe aksjer til 20 % av bokført verdi ble regnet som skattepliktig kjøp av aksjer til underpris selv om de ansatte må selge til 20 % av bokført verdi hvis de slutter.
Revisorforeningen er enig i at resultatoppnåelse knyttet til miljøfaktorer fremheves spesielt i nye forskrifter om retningslinjer og rapport om lederlønn i børsnoterte selskaper.
Mandag 9. november kl. 9:00 – 11:30 arrangerer Norsk Regnskapsstiftelse og Norske Finansanalytikeres Forening i samarbeid med IFRS Foundation og EFRAG webinar om diskusjonsnotatet fra IASB på Accounting for Business Combinations: Disclosures, Goodwill and Impairment.
20.11: Finansdepartementet åpner for inntil tre års avdragsutsettelse på lån innenfor lånegarantiordningen og klargjør lønnsomhetsvilkåret i ordningen.
1. januar 2021 trer den nye revisorloven i kraft. Den nye loven er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet.