fbpx

revisorforeningen.no

Høyesterett har avsagt dom i saken om transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet et forslag til en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Målgruppen er øvrige foretak som plikter, eller velger å avlegge delårsregnskap etter god regnskapsskikk.
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har i dag gitt ut en ny anbefaling om selskapsstyring og selskapsledelse.
Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter
Med unntak for sterk økning i CO2-avgiften og plan om årlig opptrapping, er dette et budsjettforslag på det jevne, uten store overraskelser og klare retningsvalg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Regjeringen foreslår å gjeninnføre flypassasjeravgiften og endringer i bilavgiftene.
Det foreslås flere skatteendringer i statsbudsjettet for 2022 som ble lagt fram av Regjeringen Solberg den 12. oktober
Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift.
Den uttalte målsetningen er å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon. Det er positivt at det nedsettes et slikt utvalg, men svært uheldig at næringslivsrepresentasjonen er så svak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Det er nå vedtatt en internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Utvalget skal se på det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet.
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger ved formuesbeskatningen.
Frivillighet, kultur og idrett betyr mye for folk, og sammenhengen mellom frivillighet og tillit er klar. Derfor er det så viktig at frivilligheten stimuleres.
Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene.
Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil 1 million kroner fordelt over fire år.
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på menneskeretter og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. Forbrukertilsynet har fått tilsynsmyndighet og skal også rettlede om loven.
Skattedirektoratet kom til at skattyters aksjehandler, herunder aksjer på aksjesparekonto, var omfattende nok til å utgjøre virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap.
Revisorforeningen er enig i at løsningen med at det enkelte separate barnehageregnskapet skal være offentlig, er en vesentlig forbedring fra dagens BASIL‐rapportering. Samtidig påpeker vi at organisering av hver privat barnehage i et selvstendig rettssubjekt skaper et klarere skille mellom barnehagen og eierselskapet for kontrollformål.
I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor.
Revisorforeningens ledelse møtte i dag næringsminister Iselin Nybø. Tema var revisors rolle og samfunnsbidrag.
I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %.
Det er viktig å gi konstruktive innspill til regjeringserklæringen, som skal danne grunnlag for arbeidet i vår nye regjering de neste fire år. Vi som bransje både kan og vil bidra, sier adm. direktør Karen Kvalevåg.
Loven bestemmer at det skal opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som eier eller kontrollerer en juridisk person og enkelte andre enheter.
Regjeringen varsler nedtrapping av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for tilskuddsperioden september/oktober 2021.
Den nye anbefalingen presenteres på Forum for eierstyring og selskapsledelse torsdag 14. oktober 2021. Forum holdes digitalt og er åpent for alle. Det er gratis å delta.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte.
Ikke lenger unntak fra kravet til å registrere riktig betalingsmiddel på kassasystemet før kvitteringen skrives ut.
Skatteetaten har sendt ut purringer til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Nå er fristen ute, og det mangler fortsatt bekreftelse på søknader fra over 2000 bedrifter med samlede tilskudd på nær 350 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt mulig å sende inn bekreftelse.
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen er digital og arrangeres 30. september kl. 09:00-11:30. Møtelink mottas ved påmelding. Deltakelse er gratis.
En samlet oversikt anses nødvendig for å drive forsvarlig. Oversikten skal også gi bedre grunnlag for tilsyn.