fbpx

For deg som skal legitimere deg overfor Nordnorsk Revisjon AS

Bakgrunnen for kundekontrollen er at du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, samt ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk ved bruk av bankID eller Buypass som identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter fire forhold;

  • registrering og kontroll av opplysninger om foretaket (herunder automatisk innhenting av firmaattest)
  • registrering av reelle rettighetshavere (*1)
  • legitimering av kundens berettigede representant
  • opplysninger om representanten er en politisk eksponert person «PEP» (*2)

 

Hvis du ikke har BankID eller Buypass

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel ved personlig oppmøte hos oss i Havnekvartalet, Svolvær eller Storgata 105, Leknes. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Nærmere definisjon av reelle rettighetshavere (*1) og politisk eksponert person (*2) under skjemaet.

 

Kundekontroll - Skjema

Reelle rettighetshavere (*1)

En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning.

Registreringspliktige skal identifisere enhetens reelle rettighetshavere. Det kan gis nærmere regler og unntak om hvem som skal registreres som reelle rettighetshavere i forskrift. Det er i utgangspunktet samme kriterier for identifisering som i Hvitvaskingsloven § 14. Det vil si at en reell rettighetshaver er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer

  • eier mer enn 25 prosent av eierandelene
  • på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer
  • har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmer eller tilsvarende
  • på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med ovennevnte
  • på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.


Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer, stiftelser, utenlandske juridiske arrangementer eller andre sammenslutninger utøver kontroll over en annen juridisk person eller sammenslutning på en måte som angitt over, skal den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske personen eller sammenslutningen.

Eksempel:
Selskapet er eid med 26% av Ola Normann, 24% av Peder Ås, 24% av Morselskapet AS, 18% av Lars Holm AS og 6% av Eva Holm AS. Lars Hom AS eies av Lars Holm og Eva Holm AS eies av Eva Holm. Lars og Eva er ektefeller.
Her er relle rettighetshavere Ola Normann (over 26%) og Lars Holm og Eva Holm (samlet over 25% indirekte eierandel).

Jfr. Hvitvaskingslovens § 2
Jfr. Hvitvaskingslovens § 14

Politisk eksponert person (*2)

Med politisk eksponert person (PEP) menes person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. medlem av nasjonalforsamling
3. medlem av styrende organ i politisk parti
4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Jfr. Hvitvaskingslovens § 2